WINKELMANDJE

Winkelmandje is leeg

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOOP

De klant dient steeds deze algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

1. Identificatie

GCV SmashPoint, hierna “SmashPoint” genoemd
Queneau 44, 7880 Vloesberg (België)
BTW BE 0843.129.938
Tel: 0494/22.58.21
e-mail: info@smashpoint.be
website: www.smashpoint.be

2. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant.

Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen, indien wij daar voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.

SmashPoint is actief binnen het gehele grondgebied van Europa. Bestellingen binnen Europa, met uizondering van België, zijn vrijgesteld van BTW (intracommunautaire levering, volgens art. 39bis W.BTW).

3. Definities

“klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via de website van SmashPoint, ongeacht voor welke doeleinden deze persoon handelt;

“klant-consument”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

“vreemde oorzaak”: oorlog, staking of lockout, politieke of sociale of economische onrusten, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en of andere rampen.

4. Overeenkomst

Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van SmashPoint. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van SmashPoint.

Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van SmashPoint.

5. Prijzen

De prijzen van de goederen die via de website worden besteld, zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendingskosten worden vermeld bij het afrekenen van de goederen.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van SmashPoint zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SmashPoint niet.

6. Eigendom

De goederen blijven te allen tijde eigendom van SmashPoint tot gehele betaling van de factuur door de klant. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

7. Klachten en aansprakelijkheid van SmashPoint

Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen zeven werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de goederen. In elk geval is de aansprakelijkheid van SmashPoint beperkt tot de vervanging van niet-conforme goederen, of terugbetaling van de prijs, volgens de keuze van SmashPoint.

8. Levering

De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief. Een wijziging in de bestelling op vraag van de klant verlengt de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor SmashPoint noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen.

Alle goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

Weigert de klant ten laatste op de leveringsdatum het goed in ontvangst te nemen of maakt de klant de levering door SmashPoint onmogelijk, dan is SmashPoint na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te schorsen of te ontbinden, behoudens in geval van overmacht. In dat geval is SmashPoint gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van SmashPoint om de meerdere schade te bewijzen.

Ingeval de leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 0,15% van de prijs per week vertraging. Wordt de leveringstermijn met meer dan drie maanden overschreden, dan is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. In dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van de klant om de meerdere schade te bewijzen. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer SmashPoint de leveringstermijn niet kan naleven wegens een “vreemde oorzaak”. In dat geval verbindt SmashPoint zich er wel toe om de klant in kennis te stellen van de “vreemde oorzaak”.

9. Overmacht

In geval van “vreemde oorzaak”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is SmashPoint van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan SmashPoint niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10. Betaling

De klant dient de goederen online te betalen, uiterlijk op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. SmashPoint behoudt zich het recht voor om betalingsdetails te valideren en om de levering van de goederen op te schorten tot na ontvangst van de volledige betaling.

Na een online-betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail en later een verzendbevestiging met de gedetailleerde factuur. De factuur wordt uitsluitend elektronisch aan de klant bezorgd, maar een papieren afdruk kan op eenvoudig verzoek worden overgemaakt.

11. Herroepingsrecht

De klant-consument beschikt over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de dag na de eerste levering waarbinnen hij aan de overeenkomst kan verzaken.

Indien de klant-consument toepassing wenst te maken van zijn verzakingsrecht, zal hij SmashPoint daarvan in kennis stellen binnen de voormelde termijn en onverwijld het nodige doen om de goederen onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen. De klant-consument dient in te staan voor de kosten van het terugzenden.

Tijdens de voormelde termijn zal de klant-consument zorgvuldig omgaan met het product en met de verpakking. De klant-consument mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

12. Persoonlijke gegevens

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst door SmashPoint worden verzameld en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens van de klant zullen uitsluitend door SmashPoint worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen door SmashPoint gedurende drie jaren vanaf de ontvangst ervan worden bewaard.

De klant verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord dat SmashPoint de persoonlijke gegevens van de klant ook kan aanwenden voor marketing doeleinden. De klant beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketing doeleinden. De klant kan zich hiervoor richten tot SmashPoint.

De klant beschikt eveneens over het kosteloze recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De klant zal hiervoor zijn identiteit bewijzen en zich richten tot SmashPoint.

13. Cookies

De klant erkent geïnformeerd te zijn dat een ‘cookie’ op zijn computer wordt toegevoegd, deze laat toe relatieve informatie toe te voegen nodig voor het navigeren op de website van SmashPoint.

De klant kan de installatie van cookies weigeren door de standaardinstellingen van zijn computer daartoe aan te passen.

14. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van SmashPoint zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van SmashPoint.

15. Diverse bepalingen

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant kunnen ingeroepen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

In geval van gerechtelijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Top